• slide

Onze visie op SROI

Giesbers Rotterdam is zich er van bewust dat ze niet alleen deel uitmaakt van GiesbersGroep of de BV Nederland, maar ook van de samenleving in z’n geheel. Zo’n maatschappelijke rol schept in onze ogen verplichtingen die we graag op ons nemen. In onze samenleving neemt niet iedereen even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces, terwijl zij de arbeidsmarkt wel iets te bieden hebben. Wij vinden dat het onze taak is om ook kwetsbare groepen meer bij de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen zij een kans werkervaring op te doen waardoor ze hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomstdromen waar te maken.

In een bredere context is binnen Giesbers Rotterdam een inventarisatie gehouden om de relevante en significante ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te prioriteren. Hierbij is een aantal duurzame trends en ontwikkelingen benoemd waar reeds invulling aan gegeven wordt, omdat wij hier steeds meer waarde aan hechten. Social Return
Een van deze duurzame ontwikkelingen betreft het onderwerp Social Return. Wij spelen in op de ambitie van de Rijksoverheid om bij te dragen aan het doel om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen, waarvan Social Return een onderdeel is. Deze ambitie sluit nauw aan bij het beleid dat al jaren binnen Giesbers Rotterdam gevoerd wordt om meer werkplekken te realiseren voor leerlingen en werklozen en meer mensen vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) te laten instromen. Wij ondersteunen deze doelstellingen van opdrachtgevers dan ook van harte. Zo hebben wij, om gestalte te geven aan de Social Return-gedachte, al jaren een actief stagebeleid en maken wij structureel gebruik van de diensten van de Sociale Werkvoorziening. Daarnaast geven wij regelmatig jonge afstudeerders een kans in ons bedrijf die anders in de WW terecht zouden komen.

Onze invulling van SROI

Stimuleringsfonds Leren/werken Gebouwde omgeving
Wij zijn een erkend leerbedrijf en onderhouden nauwe contacten met opleidingsbedrijven als Fundeon, BORN, Revabo en diverse ROC-opleidingen. Daarnaast zijn wij als partner actief betrokken geweest bij de oprichting van het Stimuleringsfonds Leren/werken Gebouwde omgeving (Stifo). Dit fonds zorgt in nauwe samenwerking met maatschappelijk verantwoorde opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleidingsbedrijven voor voldoende leerwerkplekken in de gebouwde omgeving om structureel te kunnen voorzien in het arbeidspotentieel dat de branche op de middellange termijn nodig heeft. Zo leveren wij een duurzame bijdrage aan voldoende technisch vakmanschap in de bouw, een toekomstbestendige bedrijfstak en daardoor een sterke sociaaleconomische regio. Ook voor bijzondere doelgroepen kan het Stimuleringsfonds van positieve betekenis zijn. De mogelijkheden voor Social Return-projecten van Stifo bieden deze groep opleidingsperspectief tot gekwalificeerde beroepskracht en tot maatschappelijke participatie.

Algemeen voorzien wij door deelname aan het Stimuleringsfonds in onze kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan personeel en komen het maatschappelijk belang en het eigen belang van Giesbers Rotterdam bij elkaar. Projectspecifiek wordt in samenspraak met de opdrachtgever gekeken wat de werkzaamheden zijn binnen het project en bepaald welk kennisniveau gewenst is om zo gericht mogelijk te zoeken naar een geschikte leerling voor de desbetreffende werkzaamheden. Gedurende het hele jaar biedt Giesbers Rotterdam leerlingen een leer/werkplek op zowel kantoor als de bouwplaatsen.

WSW en WWB

Naast het bieden van leer/werkplekken zetten wij ook mensen uit de Sociale Werkvoorziening (SW) in, onder meer bij toegangscontrole tot en de veiligheid rondom een bouwplaats. Indien hier verkeersonvriendelijke situaties ontstaan garanderen zij als verkeersregelaars de veiligheid van verkeersdeelnemers. Daarnaast digitaliseren zij projectdossiers en maken het kantoor en de bouwketen van Giesbers Rotterdam schoon. Ook bieden wij mensen vanuit de WWB (Wet Werk en Bijstand) een kans op het gebied van secretariële of administratieve taken.

Opbrengsten op het sociale vlak

Om de juiste invulling te geven aan het beleid is geïnventariseerd op welke wijze de Social Return on Investment per project en bedrijfsbreed eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden, zodat hierop te sturen is. Daarnaast is in kaart gebracht voor welke aanvullende onderdelen en werkzaamheden gebruik gemaakt kan worden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot is gekeken in hoeverre de Social Return-doelstellingen in samenwerking met de overige ketenpartners bereikt kan worden. Deze bevindingen zijn vastgelegd in een Plan van Aanpak dat is opgenomen in ons Kwaliteitshandboek. Wij vragen eenzelfde inventarisatie van onze onderaannemers, die wij mede selecteren op hun betrokkenheid bij dit onderwerp. Deze afspraken worden contractueel met hen vastgelegd. Voorafgaand aan elk project wordt op deze wijze bepaald wat de Social Return-doelstelling is en op welke wijze die gerealiseerd wordt voor het betreffende project.