• slide

Lean in denken en doen

Om projecten beter beheersbaar te maken, ruilt de bouw- en ontwikkelingswereld steeds vaker haar traditionele aanpak in voor de lean-methodiek. Giesbers Rotterdam is hier fervent voorstander van. We werken zoveel mogelijk samen met lean-partners en verwachten dat onze eigen mensen lean denken en doen. We zien lean bouwen niet als een wonderformule, maar wel als een belangrijke succesfactor die zich al bij verschillende projecten heeft bewezen.

De lean-methode is een manier om voortdurend kritisch naar onszelf te kijken en stap voor stap meetbare verbeteringen door te voeren. Daarvoor leggen we veel verantwoordelijkheid op de werkvloer en geven we onze mensen ruimte om initiatieven te nemen, fouten te maken en daarvan te leren. We reduceren kosten en verhogen de efficiency door slimme organisatie van het bouwproces en optimale onderlinge afstemming tussen betrokkenen. Leveranciers en onderaannemers maken gezamenlijk een ‘pullplanning’. En uitgaande van het gegeven dat ‘uitgeknepen’ onderaannemers uiteindelijk het bouwproces frustreren, gunnen we alle betrokken partijen een faire marge op basis van de waarde die zij toevoegen.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu en verwachten van onze leveranciers en ketenpartners hetzelfde. Ook hier bewijst de lean-methodiek haar meerwaarde. Lean is er immers op gericht om iedere vorm van verspilling – ook van grondstoffen en energie – tegen te gaan. We kiezen als het even kan voor milieuvriendelijke materialen en technieken en hebben ruime ervaring met duurzame bouwmethodes, het gebruik van herbruikbare materialen en inpassing daarvan in het traditionele bouwen. Zo realiseerden we projecten die maximaal CO2-neutraal zijn en waarin bijvoorbeeld warmte-koude opslag, warmtekrachtkoppeling en betonkernactivering werden toegepast. Beter voor het milieu én uiteindelijk ook beter voor de portemonnee.